اتصالات مهارت جهان می داند که در پروسه جابجايي سيال و در مسير آبراهه ها به اتصالات و رابط هايي نياز است که محصول شما را با کيفيتی سالم و بهداشتی در مسير فرآيند توليد هدايت کند. اين شرکت در توليد اتصالات خط توليد، توجه خود را بر استحکام زياد، دوام طولانی، دقت حيرت آور در جوشکاری و آسان بودن مونتاژ متمرکز کرده است.ملاک اساسی در مسير فرآيند توليد، همشکلی و يکسانی ضخامت، عايق بودن مسير، عدم نشتی و نمايي همسان تا پايان خط توليد می باشد.
محصولات:-زانو

– سه راهی

– تبديلي

– بست کمپلی

– مهره ماسوره.

– بست پايه دار

– توپی شستشو-

-بست معمولی-کاسکت

– آچار مهره ماسوره

-سردنده

– سرشلنگی

– درپوش

Maharat Jahan knows that in fluid movements’ procedures and in flood ways the necessity for joints and connectors is required to guide your products with a hygiene and safe quality in the production process.

Maharat Jahan constantly focuses on producing joints with the highest possible strength, long durability, unproblematic welding and easy assembling. Main criteria in the manufacturing process include wall thickness, line obstacle and similar appearances to the production line.

Our products:

-Elbow

– Cross

– Reducer

– Tube clamp

– Union

– Pipe holder

– Washing plug

– Holder

– Gasket

– Union wrench

– Head gear

– Pipe Case cap